Redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven

29. juni, 2023

1. Tidsperiode

Redegjørelse gjelder for tidsperioden 1.juli 2022- 31. des 2022

2. Hvilke selskaper omfattes av rapporten

Rapporten gjelder for konsernet som helhet, men akstomhetsvurderinger er gjort pr datterselskap i konsernet. Dette blir beskrevet nærmere i punkt 5.


3. Generell beskrivelse av virksomhetens organisering mv. jf. Åpenhetsloven § 5a

3.1. Beskrivelse av hvordan virksomheten er organisert

Clean Ship AS er morselskapet og toppen i konsernet med unntaket av holdingsselskaper til eierne av selskapet. I Konsernstrukturen så er det hovedsakelig tre forretningsområder; Krefting Eiendom, Krefting Investeringer og Krefting Drift. Det er under det som defineres som Krefting Drift hvor åpenhetsloven sin funksjon om kontroll og aktsomhetsvurderinger av egen verdikjede i all hovedsak er relevant.

Under Krefting Drift så tilhører selskapene Krefting AS, Krefting & Co AS, Bilpleie Kongen AS samt eierskapet til Krefting AB.

Virksomhetene er organisert slik at hvert driftsselskap har sin egen ledelse samt egne styrer. Det er Styre i hvert enkelt driftsselskap som står ultimo ansvarlig for at bestemmelsen i Åpenhetsloven overholdes. Ledelsen i hvert enkelt selskap står ansvarlig overfor styret på å levere på de retningslinjer og krav som selskapene har stipulert. Vi har i per dags dato en eierstruktur som også er involvert i ledelsen av tre av fire selskaper som gjør at spørsmål rundt ansvarlighet er enkelt.

 

3.2. Beskrivelse av hvilke produkter og tjenester som virksomheten tilbyr

“Krefting drift” selskapene produserer, utvikler og distribuerer merkevarer av ren kvalitet. Produktene som leveres er i all hovedsak konsumentprodukter til rengjøring, vedlikehold og overflatebehandling av bil, båt, hus, hytte, hage og hjem. Det tilbys også noen produkter til industri og profesjonelle aktører innenfor kjemikalier.

3.3. Beskrivelse av hvilke markeder virksomheten opererer i

Selskapet omsetter produkter til følgende markeder; Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Italia, Island og Singapore. Det er hovedsakelig konsumentmarkedet selskapene operer i, men det er også noen produkter som retter seg mot industri og profesjonelle aktører.

 

3.4. Hvordan arbeidet med åpenhetsloven er forankret i virksomheten

Clean ship og Krefting sine selskaper erkjenner betydningen av åpenhet, transparens og ansvarlighet ovenfor det offentlige samt forbrukere. Videre forstår vi viktigheten av å etterleve kravene i Åpenhetsloven for å kunne styrke forbrukere sine muligheter til å ta beviste valg samt ansvarliggjøre bedrifter. Våre interne rutiner for å sikre at det ikke forekommer brudd på menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon med mer samt etterlevelse av åpenhetsloven er forankret i selskapets styre, ledelse samt hos de ansatte. Styret blir igjennom selskapets ledelse holdt løpende orientert om arbeidet knyttet til åpenhetsloven og våre aktsomhetsvurderinger vil inngå som et fast punkt på selskapets styremøter. Videre gjennomføres det kvartalsvis møter med HMSK leder hvor Ledelsens gjennomgang utføres, her er oppdateringer på arbeidet med åpenhetsloven, selskapets øvrige internkontroll, avvik og nye tiltak for forbedringer oppe til gjennomgang.

 

3.5. Hvilke interne rutiner og retningslinjer har virksomheten for å håndtere arbeidet

Vi følger UN Global Compact Principles om menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi har en Supplier code of conduct for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører. Vi gjennomfører også regelmessige audits/revisjoner hos våre leverandører samt prioriterer å jobbe med leverandører som holder sertifiseringer som støtter opp under menneskeverd og skikkelige arbeidsforhold.

Siden innføringen av Åpenhetsloven har vi gjennomgått våre interne prosesser og rutiner for å sikre at vi opererer i tråd med kravene og intensjonen med loven. Åpnehetsloven krever at virksomheter gjennomfører en årlig aktsomhetsvurdering, dette er iverksatt som en del av vår løpende internkontroll med en hovedrevisjon i sammenheng med den årlige selskaps redegjørelsen som skal utarbeides. Vi var tidlig i gang med å jobbe bakover i verdikjeden og har hatt strenge krav til våre leverandører og produsenter. Etterlevelse av vår egen code of conduct har vært hovedfokus de senere årene og arbeidet med denne har gjort at vi har hatt erfaring og muligheten til å jobbe med verdikjedene våre også før innføring av åpenhetsloven.

Varslingskanaler og klagemekanismer som kan bidra til å avdekke negative Konsekvenser Krefting har igjennom sitt internkontrollsystem sammen med fysiske audits/revisjoner ute hos leverandører mulighet til å avdekke forhold som ikke står i tråd med Åpenhetsloven og Krefting sin code of conduct. Varslingsmuligheter vil skje gjennom selskapets rutiner om å enten varsle gjennom selskapets interkontroll system eller via ledergruppen i selskapet. I tillegg til de interne rutinene så vil nylig implementert rutiner for håndtering av innsynsforespørsler bidra til økt fokus som kan bidra til å avdekke avvik tidligere. Videre har vi vurdert og iverksatt nødvendige løsninger for å sikre at informasjonen som er omfattet av Åpenhetsloven er tilgjengelig for offentligheten.

4. Beskrivelse av avdekkede negative konsekvenser og, eller vesentlige risikoer for brudd på menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold jf. Åpenhetsloven § 5b

Det er i rapporteringsperioden ikke avdekket negative konsekvenser i egen eller i leverandører sin verdikjede. Det har heller ikke fremkommet vesentlig risiko for brudd.

5. Beskrivelse av iverksatt tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser og, eller vesentlige risikoer for brudd på menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold jf. Åpenhetsloven § 5c

Følgende konkrete tiltak er gjennomført i de ulike selskapene som inngår i konsernet.

Krefting AS

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering av våre gjeldende leverandører og innhentet signert
Supplier code of conduct for alle leverandører.

Krefting & CO AS

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering av våre gjeldende leverandører og innhentet signert Supplier code of conduct for alle leverandører. Alle ansatte har også mottatt og bekreftet vår interne supplier code of conduct.

Krefting AB

Krefting AB har kun Krefting & Co AS som sin leverandør og er i så måte dekket opp av tiltak gjennomført i dette selskapet.

Bilpleiekongen

Selskapet har begynt arbeidet med leverandører for signering av code of conduct. Det er videre under utarbeidelse vedlegg til innkjøpsavtaler hvor det stilles tydelige krav til leverandører og merkevareeiere om etterlevelse av åpenhetsloven.

Rutine for arbeid frem i tid:

Vi har satt opp en rutine for gjennomgang av alle våre leverandører 1 gang pr år. Vi gjøren aktsomhetsvurdering hvor vi vurderer risikoen for endrede forhold hos hver enkelt leverandør siden forrige vurdering, samt vurdere behov for ytterligere gransking eller audits/revisjoner.

Vi har i stor grad leverandører som holder til i Norden, samt Tyskland, Belgia og UK. Vi anser disse leverandører som relativt lav risiko for brudd på åpenhetsloven, men anser det som viktig å følge opp årlig for å sikre at også ledd i deres verdikjede samt underleverandører etter beste evne oppfyller kravene.

Vi har også leverandører i Asia som er vanskeligere å følge opp samt fysisk kontrollere med audit og revisjon. Ovenfor disse leverandørene så gjør vi en grundig vurdering årlig, og vurderer løpende behov for ytterligere kontroll og audit. Vi vektlegger spesielt europeiske sertifiserings og merkeordninger i land hvor vi anser brudd på åpenhetsloven eller sannsynligheten for ikke etterlevelse av vår code of conduct som lav.

Laste ned signert pdf.fil her: Åpenbarhetsloven

Dato: 30. juni, 2023

Signert

Daglig leder Clean Ship AS
Carl Christian Krefting

Styret Clean Ship AS
Siri Beth Krefting
Petter Tenden